Connecting...

Role

Treasurer (voluntary role)

Job Title: Treasurer (voluntary role)
Location: Wales
Industry:
Reference: Treasurer (voluntary role)
Contact Name: Claire Grahame
Contact Email: claireg@sheltercymru.org.uk
Job Published: December 14, 2020 12:33

Job Description

Treasurer (voluntary position)

Do you believe that everyone in Wales has the right to a good, secure

 and affordable home?

Shelter Cymru are looking for someone with a professional accountancy qualification (or with appropriate financial skills and experience) to join a respected pan-Wales charity. Since 1981, we have helped more than half a million people find and keep a home.

We are currently seeking a Treasurer to fill a vacancy arising from April 2021. The appointee will work closely with our Head of Finance and will be a member of our board of trustees; s/he will scrutinise and inform our financial management, maintaining a strategic overview of the finances that underpin our charitable work, as well as making an active contribution, with fellow board members, to our overall strategy and effectiveness.

The expected time commitment is approximately 5-7 hours per month on average; virtual meetings are an important part of our current, and we anticipate our future, ways of working. This is a voluntary role but out of pocket expenses will be provided.

We welcome candidates from across Wales and from under-represented groups including: women, Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) communities, disabled people, people with relevant lived experience and young people.

How to apply

Please download the Trustee Information Pack for further information on Shelter Cymru, the role and how to apply, sheltercymru.org.uk/current-volunteering-roles

 

If you would like an informal discussion about the role, we encourage you to contact the CEO and/or current Treasurer. Please contact the CEO, Ruth Power, in the first instance via ruthp@sheltercymru.org.uk using the title ‘Treasurer Recruitment’.

The closing date for applications is 10am on Monday, 18th January 2021

 

Trysorydd (swydd wirfoddol)

Ydych chi’n credu bod gan bawb yng Nghymru hawl i gael cartref da, diogel a fforddiadwy?

Mae Shelter Cymru yn chwilio am rywun sydd â chymhwyster cyfrifyddu proffesiynol (neu sgiliau a phrofiad ariannol priodol) i ymuno ag elusen Cymru gyfan.  Er 1981, rydym wedi helpu mwy na hanner miliwn o bobl i ddod o hyd i gartref a’i gadw.

Rydym yn chwilio am Drysorydd i lenwi swydd o fis Ebrill 2021.  Bydd y penodai yn cydweithio’n agos â’n Pennaeth Cyllid ac yn aelod o’n bwrdd ymddiriedolwyr; bydd ef/hi yn llywio ac yn craffu ar ein rheolaeth ariannol, yn cynnal trosolwg strategol ar y cyllid sydd wrth wraidd ein gwaith elusennol, yn ogystal â chyfrannu’n weithredol, ynghyd â chyd-aelodau’r bwrdd, at ein strategaeth a’n heffeithiolrwydd cyffredinol.

Yr ymrwymiad amser disgwyliedig yw tua 5-7 awr y mis, ar gyfartaledd; mae cyfarfodydd rhithiol yn rhan bwysig o’n ffyrdd o weithio ar hyn o bryd, ac rydym yn disgwyl i hynny barhau yn y dyfodol.  Mae’r rôl hon yn un wirfoddol, ond telir treuliau parod.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o Gymru ac o grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys: menywod, cymunedau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, pobl â phrofiad byw perthnasol a phobl ifanc.

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch y Pecyn Gwybodaeth i Ymddiriedolwyr am ragor o wybodaeth am Shelter Cymru, y rôl a sut i wneud cais, sheltercymru.org.uk/current-volunteering-roles

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl, rydym yn eich annog i gysylltu â’r Prif Swyddog Gweithredol a/neu’r Trysorydd presennol.  Cysylltwch â’r Prif Swyddog Gweithredol, Ruth Power, yn y lle cyntaf drwy ruthp@sheltercymru.org.uk, gan ddefnyddio’r teitl ‘Recriwtio Trysorydd/Treasurer Recruitment’.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ddydd Llun, 18 Ionawr 2021

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's